Kalite Güvence Politikası

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI


    Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite Güvence Politikası;
Kurumun, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine ve süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin yöntemlerimiz;
    Kurumun kalite güvence süreçleri, iç değerlendirme süreçleri ve stratejik eylem planları tasarlanmıştır. Kurumun kalite güvence süreçleri ve iç değerlendirme süreçleri kapsamındaki ölçme ve izleme sistemi kurulmuş ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmek üzere gerekli bölümlerin öğretim planları güncellenmiş, aktif olmayan bölümlerin aktive edilmesi için çalışma yürütülmüş, norm 
kadrolar planlanmıştır.
    Kurumsal iç ve dış değerlendirme, SWOT analizi ve PUKÖ çalışmaları vardır. Ayrıca bu çalışmalara tüm bölümlerin stratejik eylem planlarıyla da katkı sunmaları sağlanmıştır. Dış paydaş denetimlerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendirmesine göre kalite güvence sistemimiz ile ilgili yapılan dış değerlendirme üzerinde durulan hususlar iyileştirmeye çalışılmıştır. Bunun için ilgili komisyonlar oluşturulmuş bunların aktif hale gelmesi sağlanmış kalite süreçlerine bölüm, 
akademik ve idari personelin tam katılımı sağlanmıştır.
    Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini amaç ve hedef belirleme komisyonu ile belirlemekte ve her yıl bunları kontrol edip gerekli eksiklikleri tamamlayarak güncellemektedir.
    Kurumsal performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ilgili komisyon kurulmuş olup her yıl faaliyet raporu, iç kontol raporu hazırlanmaktadır. Kurumun Kalite Komisyonu Üyeleri, bu alanda yetkin öğretim üyesi ve öğretim elemanlarından oluşturulmuştur. Kurumun Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları tüm sürecin eksiksiz biçimde kurgulanmasını ve tam katılımla işlevsellik kazanmasını sağlamakdır. Bu kapsamda bu komisyon düzenli olarak toplantılar gerçekleştirerek kalite süreçlerinin iyileştirmesini sağlamak adına gerekli (faaliyet raporu, iç kontrol raporu, stratejik eylem planı, swot analizi, pukö çalışması vb.) çalışmaları yüretmektedir. İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı sağlanmıştır. Fakültemizin ana web sayfası çerçevesinde ilgili anketler düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu bilgiler ışığında üniversitemizin kurumsal hedef ve kalite politikasına uygun olarak geliştirilen kalite politikamız;

• Üniversitemizin kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmasına katkı sağlamak,
• Üniversitemizin paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayarak, iç ve dış paydaşların üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini ölçmek ve şikayetlerini tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak,
• Birimlerde ve bireylerde sürekli gelişim anlayışını egemen kılmak ve gerçekleştirmek,
• Hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek,
• Birim olarak üniversitemizin kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
• Birim olarak üniversitemizin kurumsal kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak,
• Üniversitemizin bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmasına katkı sağlamak,
• Üniversitemizin disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmesine akademik anlamda katkı sunarak, 
üniversitemizin üçüncü kuşak üniversitelerin sahip olması gereken niteliklere erişmesinde katkıda 
bulunmak,
• Üniversitemizin Yükseköğretim Kurumu Araştırma Ünversiteleri arasına girmesine akademik anlamda 
katkıda bulunmaktır.

    Bu bağlamda;
    Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Misyonu:

    Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda lider ve etkin konumda olmak, yenilikçi, yaratıcı ve paylaşımcı kadrosu ile kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen planlamacı ve tasarımcılar yetiştiren bir fakülte olmaktır.
    Geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini 
geliştirebilen peyzaj mimarı, mimar, kent plancısı, iç mimar ve endüstri ürünleri tasarımcısı ile 
bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına 
toplumsal yaşama aktarmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde mimarlık, planlama ve tasarım 
bilimlerindeki araştırmaları ile ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, 
bu amaca yönelik önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve 
sürdürmektir.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Vizyonu:
•   Fakülte olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde mekan tasarlama, bilim, teknoloji ve sanat ağırlıklı önder çalışmaların odağı olmak,
•   "Dünya kenti Çanakkale” vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; bu konuda ulusal ve uluslararası alanlardaki tercihlerde önlerde yer almak,
•   Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek olmak,
•   Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama ve tasarım bilimlerindeki araştırmaları ile ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmek,
•   Mekan tasarımına, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, bu araştırmaları
yapacak kadroları oluşturmak,
•   Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
•   Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı, kaliteli çalışma hayatı oluşturmak,
•   Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyetini sağlamak,
•   Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir fakülte olmak,
•   Geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen planlamacı ve tasarımcılar ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.
 

Ekler

COMU Kalite Güvence Politikası.pdf
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite Güvence Politikası.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)