Kalite Güvence Politikası

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite Güvence Politikası

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite Güvence Politikası kalite süreçlerini üniversitenin kurum misyonu, vizyonu ve temel değerleri ile uyumlu bir şekilde yönetmeyi içerir. Stratejik hedeflere ulaşmada bütüncül bir yaklaşım ile planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme odaklı faaliyetler gerçekleştirilir. Karar verme süreçlerinde katılımcı yaklaşım benimsenir. Süreçte adalet ve liyakat esasında iş bölümü yapılır ve komisyon çalışmaları yürütülür. Performans temelli ödüllendirme ve teşvik esastır. Fakülte üyeleri ve paydaşlar ile kurum kültürü ve aidiyet oluşturucu faaliyetler yürütülür. Dijital dönüşüm hedefiyle fakülte işleyişine yönelik organizasyonel sistemler ile eğitim-öğretim ve çalışma mekânları tasarlanır. Güçlendirilen kurumsal kaynaklar etkin ve şeffaf bir şekilde yönetilir. Yönetim anlayışında liderlik, katılımcılık ve iş birliği benimsenir. İnsan haklarına, toplumsal değerlere, akademik özgürlüğe ve etik ilkelere bağlı yönetim sergilenir. Fakülte ve paydaşlar arasında güçlü iş birlikleri kurulur, topluma ve çevreye duyarlı faaliyetler yürütülür.

Eğitim öğretim faaliyetlerine önem verilir ve nitelikli eğitim için gerekli kaynaklar ayrılır. Çağdaş, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yaklaşım ile öğrenci odaklı eğitim modeli benimsenir. Yetkinlik gelişimi temelinde bilgi ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilme teşvik edilir. Uygulama ve araştırmaya dönük projeler ile eğitim öğretim ve sektör gereksinimleri bir araya getirilir. Eğitim ve öğretimde girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcılık önemsenir, öğrenciler inisiyatif almaya, grup çalışmasına ve iş birliğine teşvik edilir. Öğrencilerin sadece akademik başarıları değil etik değerlere sahip çevresel ve toplumsal konularda farkındalık sahibi bireyler olarak iletişim becerilerini ve sosyal-kültürel etkileşimlerini geliştirmeleri beklenir. Çevre ve toplum bilinci olan, etik değerlere sahip nitelikli öğrencilerin yetişmesi amaçlanır. Eğitim planlamasında özel gereksinimli paydaşlar dikkate alınır ve eğitimde eşit fırsatlar sunulur. Öğrenme ve öğretme süreçlerinde alternatif modeller, dijital teknoloji ve kaynaklar kullanılır, pedagojik becerileri de etkin olarak kullanabilmek için eğiticilerin eğitimine önem verilir. Çevrimiçi öğrenme platformlarının kullanımı ve dijital öğrenme materyallerinin geliştirilmesi desteklenir. Uluslararası standartlar ile uyumlu eğitim için program akreditasyonlarını destekleyen iyileştirmeler yapılması ve kalite odaklı anlayış ile iç ve dış paydaşlardan alınan dönütlerin eğitim süreçlerinde planlama ve uygulamaya aktarılması önemsenir.

Araştırma faaliyetleri kurum stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde uygulanır ve performans göstergelerine dayalı olarak izlenir ve hedeflere ulaşmaya yönelik olarak iyileştirmeler yapılır. Bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine, bilimsel, toplumsal ve kültürel öncelikler ile kurumun araştırma gündemine yönelik özgün ve yenilikçi araştırmalar yürütülür. Araştırmalara dayalı olarak toplumsal sorunlara yönelik tespitler ve çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılır ve araştırma çıktıları yaygınlaştırılır. Araştırma sürecinde ulusal ve uluslararası araştırma fonları etkin kullanılır, Üniversite-Kamu-Sanayi-STK iş birliğinde kalkınma, planlama, tasarım konularında çalışmalar yürütülür. Disiplinler arası çalışmalar ve araştırmacıların
birbirleriyle etkileşimi teşvik edilir. Bölümlerde ve fakülte içinde uzmanlaşma ve rekabet gücü önemsenir.

Yapılan araştırmalar ve faaliyetlerle şehrin, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve mekânsal gelişimine yönelik politika geliştirme ve proje üretme önemsenir. Akademik çalışmalar ve toplumsal faaliyetler Çanakkale şehri ve bölge içindeki paydaşlar ile etkileşim içinde yürütülür. Tarihi, mimari, kültürel ve doğal mirasın korunması, çevre, sürdürülebilir, sosyal ve mekânsal gelişim, kalkınma, teknoloji ve yenilik gibi konularda projeler yürütülür, paneller, konferanslar ve kültürel aktiviteler düzenlenir. Toplumsal projelerde gönüllülük esasıyla iç ve dış paydaşları buluşturan etkinlikler düzenlenir. Bölümlerin ve fakültenin görünürlüğünü güçlendiren etkinlikler düzenlenir, öğrenci ve akademisyenlerin bu tür ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımı desteklenir. Fakülte bünyesindeki tüm faaliyetlerde çokkültürlülük ve uluslararasılaşma teşvik edilir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik farkındalık geliştirici faaliyetler yürütülür, sürdürülebilirlik kavramı tüm faaliyetlerde temel alınır. Sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal ilkelerini içeren projeler ve çalışmalar yürütülür, disiplinler arası çalışmalar teşvik edilir. Engelsiz kampüs, yaşanabilir kentler, yaşam kalitesi gibi konularda sürdürülebilirlik ekseninde projeler üretilir.


 

Ekler

ÇOMÜ Araştırma ve Geliştirme Politikası.pdf
ÇOMÜ Eğitim Poltikası.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası.pdf
ÇOMÜ Sürüdürülebilirlik Politikası.pdf
ÇOMÜ Toplumsal Katkı Politikası.pdf
ÇOMÜ Uluslararasılaşma Politikası.pdf
ÇOMÜ Yönetim Sistemi Politikası.pdf
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite Güvence Politikası.pdf