Mimarlık

MİMARLIK
Yapıları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve üretme sanatı ya da kısaca yapı sanatı olarak da tanımlanabilen mimarlık disiplini bilimi, teknolojiyi ve sanatı bir arada harmanlayan günlük yaşamın doğrudan içerisinde yer alan bir kavramı işaret etmektedir. Tarihin her döneminde karşımıza çıkan mimarlık belki ilk başta daha çok doğal etkenlerden ve tehlikelerden insanları korumak amaçlı basit barınaklar üretmek olarak düşünülmüşken sonrasında insanın toplum içerisindeki yerini, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini düzenlemede önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Gündelik yaşamımızda devamlı olarak iç içe bulunduğumuz mimarlık, fiziksel çevremizi ihtiyaçlarımıza en uygun biçimde biçimlendirerek doğrudan ya da dolaylı olarak tüm yaşantımızı etkilemektedir.

Kaynak

Mimarlık disiplinini ve mesleğini öğreten mimarlık eğitimi sadece yeni yapıların ve fiziksel çevrenin üretilmesini değil, mevcut yapıların nasıl okunması gerektiğini, geçmiş ile gelecek arasında mimarlığın kendine ait dilinin nasıl kurgulandığını, yapıyı oluşturan elemanların ve malzemelerin hem kültürel hem de teknolojik olarak nasıl ve neden değiştiğini, yapıların doğa ile dost ve barışık olabilmesini anlama, değerlendirme ve açıklayabilme yetisini de kazandırmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla mimarlık disiplini içerisinde yetişen bir mimarın sadece tek bir yapı üretimini değil yapı-çevre, yapı-insan ve yapı-doğa ilişkilerini de özümseme bilgi ve yeteneğine sahip olması beklenmektedir.

Kaynak

Yapı üretme bilimi ve sanatını mimarlık eğitimi içerisinde oluşturan, olgunlaştıran ve her yönüyle aktarmaya çalışan yer tasarım atölyeleridir. Bu sebeple mimarlık mesleğinin temelleri bu atölyelerde atılır. Her bir meslek adayı hem bireysel hem de gruplar halinde mimari tasarım sürecinin şekillendiği atölyelerde yapı üretme yöntem ve biçimlerini tartışarak kendisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Tasarım atölyelerinde yapı üretim sürecini deneyimleyen adayların sahip olmaları gereken bilgi ve araçlar da diğer yardımcı derslerle takviye edilerek mimarlık disiplini içerisinde mimarın kimliğini oluşturma sürecine hizmet etmektedirler.

Kaynak

Mimarlık alanında bir yapının üretimi için tek bir yol ve yöntem olmaması, bir çok alternatifin üretilebilir olması hem mesleğin kendi zenginliğinden hem de yapı üretme sürecine dahil olan her mimarın farklı bakış açısı ve tasarlama yaklaşımı olmasından kaynaklanmaktadır. Evrensel kabullerin yanında mimarlıkta her sorunun tek bir cevabının olmaması da her mimarın kendi tasarlama yetisi ve perspektifi olması ile doğrudan ilişkilidir.

Kaynak

Özellikle 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında fiziksel çevreyi üretirken doğal çevreyi de koruma yaklaşımlarının ön plana çıkması mimarlık mesleğini de doğrudan etkilemiş, koruma-kullanma dengesi, sürdürülebilirlik gibi kavramlar mimarlık için de son derece önem kazanmıştır. 21. yüzyılda kentsel nüfusların kırsal nüfuslara göre çok daha fazla artacağı, insanların daha çok kentsel alanlarda yaşamaya başlayacağı öngörüsü oldukça güçlü bir biçimde tartışılırken mimarlık alanı da değişen ve dönüşen kentsel yaşam öngörüleri içerisinde kendi dilini geliştirmeye ve bu dönüşüme adapte olabilmeye çalışmaktadır.

Mimarlık toplumun sürekli içerisinde ve tartışmaların odağında yer aldığı için toplumsal ve teknolojik gelişmeler, ekonomik aktiviteler, çevre sorunları, insan-çevre-kültür ilişkileri gibi bir çok bağlamdan ayrı düşünülemez. Dolayısıyla her bir bağlamın yaşadığı değişim ve dönüşüm mimarlık alanını da etkilemekte ve dönüştürmektedir. 21. yüzyıl da tıpkı önceki yüzyıllarda olduğu gibi mimarlık disiplininin toplum içerisinde en çok tartışıldığı, önemsendiği ve yıldızının parladığı dönemlerden biri olacaktır.

Kaynak

ÇALIŞMA KONULARI

Toplum içerisinde doğrudan ilişkiler kurularak yürütülen süreçlere sahip olduğu için mimarlık disiplini oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. Tek yapı ölçeğinde konut ve konut alanları, toplu konutlar, konut siteleri üretimi, sosyal ve kültürel tesisler (sinema, tiyatro, konser vb. yapılar), sağlık yapıları (hastaneler, sağlık ocakları, klinikler vb.), ulaştırma/ulaşım yapıları (köprü, viyadük, havalimanı, metro ve tren istasyonları, liman vb.), eğitim yapıları (okul, üniversite, kütüphane vb.), üretim tesisleri (fabrika, atölye vb.), turizm yapıları (otel, pansiyon, konaklama tesisi vb.), ticari yapılar (mağaza, dükkan, market, alışveriş merkezi vb.), ofis yapıları, teknoloji yapıları (AR-GE binaları, laboratuvarlar vb.), basın-yayın yapıları (gazete, tv binaları vb.), iletişim yapıları (verici kuleleri-istasyonları vb.), yeme-içme mekanları (restaurant, kafe, büfe vb.), rekreasyon alanları (parklar vb.), spor yapıları (stadyum, spor salonları vb.), dini yapılar (cami vb.) gibi daha da çoğaltılabilecek bir çok yapı ve yapı türü için tasarım, inşaa, rölöve ve restorasyon, kullanım sonrası değerlendirme gibi konularda proje ve şantiye ekiplerinde görev alınabilindiği gibi danışmanlık görevleri de yürütülebilmektedir. 

 

Kaynak

ÇALIŞMA ALANLARI

Kamu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Üniversiteler gibi) ve özel ( mimarlık büroları, inşaat firmaları, yapı denetim firmaları gibi) sektörde bir çok kurum ve kuruluş da görev alabilen mimarlar aynı zamanda hem ulusal (TMMOB Mimarlar Odası gibi) hem de uluslararası meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinde de önemli görevler üstlenebilmektedir.

Kaynak

MEZUNLARIN KAZANDIĞI UNVAN

Mimarlık eğitim-öğretim programını tamamlayanlar "Mimar" ünvanı kazanmaktadır.

Kaynak

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2012 yılında kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde bulunan Mimarlık Bölümü akademik kadrosunu tamamladığında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamayı amaçlamaktadır.

Kaynak